จุดเด่นซอฟต์แวร์

LessPaper เป็น web application ด้านการบริหารจัดการเอกสาร ใช้งานผ่าน Internet ลดภาระด้านการลงทุน ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ง่ายต่อการบำรุงรักษาและขยายความสามารถระบบ
LessPaper มาพร้อมกับข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นเมื่อติดตั้ง ผู้ใช้งานสามารถสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ทันทีเมื่อได้รับแจ้งจากผู้ให้บริการ ลดงานการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ยุ่งยาก
ผู้ใช้บริการ สามารถเริ่มต้นใช้งาน LessPaper ด้วยการบันทึกข้อมูลพื้่นฐานเกี่ยวกับข้อมูลหน่วยงานและทะเบียนบุคลากร

LessPaper เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชัน 1.0 เริ่มจากการให้บริหารจัดการเอกสาร โดยมีแผนการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น

บริหารจัดการผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานในระบบ LessPaper แบ่งออกเป็น 4 ประเภทตามบทบาทการทำงานดังนี้

 1. ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง ทำหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลระบบ การออกใบรับรองดิจิตอลให้กับผู้ใช้งาน รวมถึงการแต่งตั้งผู้ดูแลระบบหน่วยงาน เพื่อส่งมอบงานการตั้งค่าในแต่ละหน่วยงานเพื่อเริ่มการใช้งาน
 2. ผู้ดูแลระบบหน่วยงาน ทำหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลหน่วยงาน ประกอบด้วยการเปิดใช้งานของหน่วยงาน ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน กำหนดเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ การกำหนดกลุ่มบุคลากร รวมถึงการกำหนดค่าเลขที่เอกสารแต่ละประเภท
 3. เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ จากนี้เรียกสั้นว่าเจ้าหน้าที่ ทำหน้าที่บริหารจัดการเอกสารรับส่งภายในหน่วยงานของตน ตั้งแต่การจัดทำเอกสาร การกำหนดขั้นตอนเอกสาร การรับส่งเอกสาร การประสานงานระหว่างขั้นตอนเอกสาร เพื่อให้เอกสารสามารถดำเนินการตั้งแต่ต้นจนจบปิดงาน
 4. บุคลากรทั่วไป จากนี้เรียกสั้นๆว่าบุคลากร ผู้ใช้งานทุกคนในระบบจะได้รับมอบหมายบทบาทนี้เป็นบทบาทพื้นฐาน มีหน้าที่ดำเนินการเอกสารรับเอกสารที่ส่งมาจากเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่การตรวจทานจนถึงเกษียนเอกสาร สามารถตรวจสอบประวัติการดำเนินการ รวมถึงรับแจ้งข่าวสารจากระบบเวียนเอกสาร

ข้อมูลพื้นฐาน

LessPaper แบ่งหน้าที่การบริหารข้อมูลหน่วยงานออกเป็น 2 ระดับ ประกอบด้วย

 1. ข้อมูลระดับองค์กร เป็นข้อมูลทั่วไปขององค์กรที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ดูแลระบบส่วนกลางเป็นผู้บริหารจัดการข้อมูลเหล่านี้
 2. ข้อมูลระดับหน่วยงาน เป็นข้อมูลเฉพาะสำหรับแต่ละหน่วยงาน ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตั้งค่าโดยผู้ดูแลระบบหน่วยงาน ประกอบด้วยข้อมูลหลักดังนี้
 • ข้อมูลหน่วยงาน กำหนดการเปิดปิดการใช้งาน และใช้ข้อมูลโครงสร้างหน่วยงานกำหนดระดับในการรับส่งเอกสารระหว่างหน่วยงาน
 • ข้อมูลบุคลากร กำหนดข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบุคลากร เพื่อใช้ในการติดต่อและดำเนินการ
 • ข้อมูลบทบาท กำหนดบทบาทและขอบเขตความรับผิดชอบในการใช้งานของบุคลากรแต่ละคน
 • ข้อมูลเลขที่เอกสาร กำหนดเลขที่เอกสารประเภทต่างๆที่ใช้ในหน่วยงาน ซึ่งสามารถตั้งค่ารูปแบบการแสดงผลในแบบต่างๆเพื่อให้สอดคล้องการใช้งาานในแต่ละหน่วยงาน

โดยทั่วไป เมื่อติดตั้งระบบเรียบร้อย ผู้ให้บริการจะติดตั้งข้อมูลเบื้องต้นและกำหนดบทบาทเริ่มต้นให้ผู้ใช้งานเรียบร้อย พร้อมผู้ใช้บริการเริ่มต้นใช้งานได้ทันที

การบริหารจัดการเอกสาร

การบริหารจัดการเอกสารเกี่ยวข้องกับการจัดทำ บันทึก รับส่ง ดำเนินการ และสืบค้นเมื่อต้องการ โดยแบ่งเอกสารออกเป็น 2 ประเภทใหญ่คือ

 • เอกสารรับ เอกสารรับจากหน่วยงานภายนอก มีทั้งในรูปเอกสารกระดาษและอิเล็กทรอนิกส์
 • เอกสารส่ง เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในหน่วยงาน และส่งออกเพื่อดำเนินการ

ทั้งนี้เอกสารทั้งสองประเภทนอกจากความแตกต่างในการจัดทำ ยังมีความแตกต่างในรายละเอียดอื่นๆ ดังนี้

เอกสารรับ

 • เจ้าหน้าที่สามารถสร้างเอกสารรับจากเอกสารกระดาษที่ส่งถึงหน่วยงาน ด้วยการนำเอกสารกระดาษมาสแกนเป็นเอกสาร PDF จากนั้นนำเข้าสุู่ระบบพร้อมบันทึกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสาร
 • ในกรณีที่เป็นเอกสารที่ส่งมาจากหน่วยงานอื่นผ่านระบบ LessPaper เจ้าหน้าที่สามารถจัดทำเอกสารรับ โดยระบบคัดลอกข้อมูลมาจากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งเข้ามาใช้ได้อัตโนมัติ
 • เจ้าหน้าที่สามารถลงรับเอกสาร โดยออกหมายเลขเอกสารรับ แยกตามประเภทเอกสารรับ พร้อมวันเวลารับเอกสาร
 • เจ้าหน้าที่สามารถระบุตำแหน่งและบันทึกตราประทับรับเอกสาร เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บันทึกเพิ่มเติมได้ทันที
 • เอกสารรับที่ผ่านการลงรับเอกสารเรียบร้อย พร้อมส่งออกเพื่อดำเนินการต่อไป
 • เจ้าหน้าที่สามารถสร้างเอกสารส่งจากเอกสาร Word หรือ PDF จากนั้นนำเข้าสุู่ระบบพร้อมบันทึกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสาร
 • เจ้าหน้าที่สามารถกำหนดขั้นตอนเอกสารเพื่อส่งเอกสารให้กลุ่มบุคลากรตรวจทานเอกสารก่อนส่งให้ผู้บริหารลงนามด้วยลายมือชื่อดิจิตอล
 • เจ้าหน้าที่สามารถออกหมายเลขและวันที่เอกสาร โดยสามารถกำหนดเลขที่เอกสาร แยกตามหน่วยงานและประเภทเอกสารส่ง
 • เจ้าหน้าที่สามารถระบุตำแหน่งตราประทับบนเอกสาร เพื่อบันทึกเลขที่เอกสารและวันที่เอกสารเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมลงในเอกสาร
 • ในกรณีต้องการออกเลขที่เอกสารของหน่วยงานต้นสังกัด สามารถส่งเอกสารดังกล่าวไปยังหน่วยงานต้นสังกัด ขอให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานดังกล่าวดังกล่าวออกเลขที่เอกสารผ่านระบบ

 เอกสารส่ง

 • เจ้าหน้าที่สามารถสร้างเอกสารส่งจากเอกสาร Word หรือ PDF จากนั้นนำเข้าสุู่ระบบพร้อมบันทึกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสาร
 • เจ้าหน้าที่สามารถกำหนดขั้นตอนเอกสารเพื่อส่งเอกสารให้กลุ่มบุคลากรตรวจทานเอกสารก่อนส่งให้ผู้บริหารลงนามด้วยลายมือชื่อดิจิตอล
 • เจ้าหน้าที่สามารถออกหมายเลขและวันที่เอกสาร โดยสามารถกำหนดเลขที่เอกสาร แยกตามหน่วยงานและประเภทเอกสารส่ง
 • เจ้าหน้าที่สามารถระบุตำแหน่งตราประทับบนเอกสาร เพื่อบันทึกเลขที่เอกสารและวันที่เอกสารเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมลงในเอกสาร
 • ในกรณีต้องการออกเลขที่เอกสารของหน่วยงานต้นสังกัด สามารถส่งเอกสารดังกล่าวไปยังหน่วยงานต้นสังกัด ขอให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานดังกล่าวดังกล่าวออกเลขที่เอกสารผ่านระบบ

 ระบบรับส่งเอกสาร

ระบบรับส่งเอกสารเป็นวิธีจัดการลำดับการดำเนินงานของเอกสาร (Workflow) เจ้าหน้าที่เป็นผู้กำหนดเส้นทางเอกสาร สามารถ ส่งเอกสาร ตรวจสอบการดำเนินงาน และควบคุมการเดินทางของเอกสาร เพื่อจัดการให้เอกสารได้รับการดำเนินการอย่างราบรื่น

การรับเอกสาร

 • เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกรับเอกสารจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
 • กรณีที่ได้รับเอกสารจากหน่วยงานภายนอกในรูปเอกสารกระดาษ การรับเอกสารคือการที่เจ้าหน้าที่ผู้รับนำเอกสารกระดาษดังกล่าว มาสแกนและบันทึกข้อมูลระบบเป็นเอกสารรับเข้าสู่ระบบ
 • เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้รับสามารถเรียกดูรายละเอียดต่างๆของเอกสารรับที่ส่งมาถึงหน่วยงาน รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง สามารถลงรับเอกสารเข้าสู่หน่วยงาน และกำหนดขั้นตอนเอกสารเพื่อส่งดำเนินการต่อไป
 • ในกรณีที่เป็นเอกสารที่ส่งมาจากหน่วยงานภายในผ่านระบบ LessPaper ทันทีที่เจ้าหน้าที่ผู้รับลงรับเอกสาร ระบบ LessPaper จะแจ้งข้อมูลการรับเอกสารให้เจ้าหน้าที่ผู้ส่งสามารถตรวจสอบได้ทันที
 • ในกรณีที่ระบบตรวจสอบว่ามีเอกสารส่งจากหน่วยงานเดียวกัน ที่มีเลขที่เอกสารและวันที่เอกสาร ซ้ำกับเอกสารรับเดิมที่มีในระบบ จะมีการแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่ผู้รับทราบว่ามีเอกสารดังกล่าวแล้วระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับยืนยันการรับเอกสาร ก่อนการดำเนินการต่อไป
 • เจ้าหน้าที่ผู้รับสามารถลงรับสำเนาเอกสารเพื่อรับทราบ โดยไม่มีการออกเลขรับและดำเนินการใดๆต่อไป
 • เจ้าหน้าที่ผู้รับสามารถยกเลิกการเอกสาร หากตรวจสอบพบว่าเป็นการส่งเอกสารผิดพลาด ระบบจะแจ้งกลับผู้ส่งเพื่อทราบ พร้อมให้เจ้าหน้าที่ผู้ส่งสามารถดำเนินการต่อไป
 • เจ้าหน้าที่สามารถกำหนดขั้นตอนเอกสาร ซึ่งระบุเส้นทางเพื่อส่งให้เอกสารให้กลุ่มบุคลากรหรือหน่วยงานอื่นเพื่อดำเนินการต่อไป
 • เส้นทางการส่งเอกสารให้กลุ่มบุคลากร เจ้าหน้าที่สามารถส่งแบบตามลำดับหรือกระจายส่งถึงพร้อมกันก็ได้
 • เมื่อส่งเอกสาร โดยระบบ LessPaper จะบันทึกวันเวลาที่ส่งเอกสารออกจากหน่วยงาน
 • เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกขั้นตอนเอกสารเป็นขั้นตอนมาตรฐานเพื่อเรียกใช้ในภายหลัง
 • ในกรณีที่เป็นเอกสารที่ส่งมาจากหน่วยงานภายในผ่านระบบ LessPaper ทันทีที่เจ้าหน้าที่ลงรับเอกสาร ระบบ LessPaper จะแจ้งข้อมูลการรับเอกสารให้เจ้าหน้าที่ผู้ส่งสามารถตรวจสอบได้ทันที
 • เจ้าหน้าที่ผู้ส่งสามารถบันทึกขั้นตอนเอกสารเป็นขั้นตอนมาตรฐานเพื่อเรียกใช้ในภายหลัง
 • เจ้าหน้าที่ผู้ส่งสามารถตรวจสอบดูสถานะการดำเนินการของเอกสารที่เดินไปตามขั้นตอนต่างๆในขั้นตอนเอกสาร โดยสามารถ

การส่งเอกสาร

 1. ตรวจสอบตำแหน่งขั้นตอนปัจจุบัน
 2. ตรวจสอบประวัติการดำเนินการ
 3. แต่ละขั้นตอนมีระบุวันเวลาส่ง รับ และรายละเอียดดำเนินการ
 4. สามารถยกเลิกขั้นตอนเอกสารที่ผิดพลาด หรือไม่ต้องการ

 การเวียนเอกสาร

การเวียนเอกสารเป็นการส่งเอกสารประเภทหนึ่ง มีจุดเด่นดังนี้

 • สามารถแจ้งเวียนให้หน่วยงานภายนอกซึ่งอยู่ในองค์กรเดียวกัน ผ่านทางโครงสร้างองค์กร
 • สามารถแจ้งเวียนให้หน่วยงานภายในซึ่งอยู่ในหน่วยงานสังกัดเดียวกัน ผ่านทางโครงสร้างหน่วยงาน
 • การเวียนเอกสารระหว่างหน่วยงาน เอกสารที่ส่งไปจะถูกส่งเป็นเอกสารรับของหน่วยงานผู้รับ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับลงรับและดำเนินการเวียนต่อไป
 • แต่ละหน่วยงานสามารถเวียนให้บุคลากรในหน่วยงานตนเองโดยระบุ
  • กลุ่มบุคลากร
  • รายชื่อบุคลากร
  • ผู้รับเอกสารสามารถเรียกดูรายละเอียดต่างๆของเอกสารที่ส่งมา รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมดำเนินการกับเอกสารดังกล่าวผ่านระบบ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทงานได้แก่
   • ตรวจทาน บันทึกรายละเอียดการทำงาน
   • สามารถสั่งเกษียนเอกสารพร้อมลงลายมือชื่อดิจิตอล
   • ส่งต่อหรือปฏิเสธงานเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปตามลำดับงาน (workflow) ต่อไป
   • ในขั้นตอนตรวจทาน และบันทึกรายละเอียดการทำงาน ผู้รับเอกสารสามารถ
    • จัดทำ Post it อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกข้อความแสดงความเห็นบนเอกสารเพื่อเป็นข้อความแจ้งระหว่างการตรวจทาน
    • กรณีพบว่ามีข้อผิดพลาดไม่มาก สามารถ Download เอกสาร word เพื่อแก้ไขและนำเข้าเอกสารใหม่แทนที่เอกสารเดิม ไม่ต้องส่งกลับเอกสารเพื่อแก้ไขและส่งตรวจทานใหม่อีกรอบ
    • การลงนามสั่งการพร้อมลงลายมือชื่อดิจิตอล ผู้รับเอกสารสามารถ
     • ลงนามสั่งการผ่านตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมให้ โดยสามารถแก้ไขข้อความภายในตราประทับด้วยตนเอง หากต้องการ
     • ลงนามสั่งการโดยการระบุข้อความด้วยตนเอง
     • การส่งต่อหรือปฏิเสธงานเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปตามลำดับงาน (workflow) ผู้รับเอกสารสามารถ
      • อนุมัติงานเพื่อส่งผ่านเอกสารสู่ขัันตอนต่อไปหรือ
      • ปฏิเสธงานเพื่อส่งกลับเอกสารกลับต้นทางเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไข
     • ลายมือชื่อดิจิตอลสร้างจากกุญแจส่วนตัว ซึ่งกุญแจสาธารณะที่เป็นกุญแจคู่กันได้รับการออกใบรับรองจากผู้ให้บริการออกใบรับรอง
     • การลงนามด้วยลายมือชื่อดิจิตอล เจ้าของกุญแจเป็นผู้อนุมัติการลงนามด้วยรหัสผ่านลงนาม (pin code) ในขณะลงนามเอกสาร
     • สามารถลงนามในเอกสารโดยใช้ข้อความระบุเอง หรือลงนามผ่านตราประทับได้
     • สามารถลงนามเอกสารมากกว่าหนึ่งครั้ง (multiple signatures) โดยการลงนามแต่ละครั้งเป็นการรับรองเอกสาร ณ เวลาลงนาม
     • เจ้าของกุญแจสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านลงนามได้ตลอดเวลา
     • การลงนามดิจิตอลทำกับเอกสาร PDF ซึ่งสามารถตรวจสอบลายมือชื่อดิจิตอลได้จากการเปิดเอกสาร
      • ภายในระบบ LessPaper
      • ภายนอกระบบด้วย acrobat reader
     • การเปลี่ยนแปลงใดๆกับเอกสาร ที่เป็นการลงนามหรือบันทึกเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบได้จากการเปิดเอกสาร PDF
     • อย่างไรก็ตาม การแก้ไขเอกสารที่ไม่เป็นตามมาตรฐานของ PDF จะทำให้ลายเซ็นที่ปรากฎในเอกสารแจ้งความไม่ถูกต้อง (invalid)
     • การออกใบรับรอง ผู้ร้องขอจะต้องดำเนินการตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้
     • กรณีเจ้าของกุญแจคาดหมายได้โดยมีเหตุให้ทราบได้ว่ากุญแจ สูญหาย ถูกทำลาย ถูกแก้ไข หรือถูกล่วงรู้ จะต้องแจ้งผู้ให้บริการออกใบรับรองเพื่อยกเลิกใบรับรอง
     • ผู้ให้บริการจัดเตรียมบริการในการตรวจสอบใบรับรอง เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบรับรอง การพักใช้ หรือการเพิกถอนใบรับรอง   
     • หน่วยงานสามารถจัดทำตราประทับอิเล็กทรอนิกส์แยกใช้ตามหน่วยงานตนเอง
     • สามารถจัดทำตราประทับอิเล็กทรอนิกส์แยกตามกลุ่มการใช้งาน
     • ในจัดทำตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดรายละเอียดต่างๆ ของตราประทับ เช่น ข้อความ วันที่ ลายเซ็นบุคลากร อื่นๆ
     • สามารถเรียกใช้งาน ตราประทับอิเล็กทรอนิกส์จากหน้าจอทำงานได้
     • สามารถผูกตราประทับเข้ากับเส้นทางมาตรฐาน เพื่อเตรียมตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ในเอกสารสำหรับการส่งเอกสารเพื่อดำเนินการและลงนาม
     • ผู้ใช้งานสามารถลงนามในเอกสารผ่านตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ที่ระบุลายเซ็นของตน

 ดำเนินการและลงลายมือชื่อดิจิตอล

 • ผู้รับเอกสารสามารถเรียกดูรายละเอียดต่างๆของเอกสารที่ส่งมา รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมดำเนินการกับเอกสารดังกล่าวผ่านระบบ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทงานได้แก่
  • ตรวจทาน บันทึกรายละเอียดการทำงาน
  • สามารถสั่งเกษียนเอกสารพร้อมลงลายมือชื่อดิจิตอล
  • ส่งต่อหรือปฏิเสธงานเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปตามลำดับงาน (workflow) ต่อไป
 • ในขั้นตอนตรวจทาน และบันทึกรายละเอียดการทำงาน ผู้รับเอกสารสามารถ
  • จัดทำ Post it อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกข้อความแสดงความเห็นบนเอกสารเพื่อเป็นข้อความแจ้งระหว่างการตรวจทาน
  • กรณีพบว่ามีข้อผิดพลาดไม่มาก สามารถ Download เอกสาร word เพื่อแก้ไขและนำเข้าเอกสารใหม่แทนที่เอกสารเดิม ไม่ต้องส่งกลับเอกสารเพื่อแก้ไขและส่งตรวจทานใหม่อีกรอบ
 • การลงนามสั่งการพร้อมลงลายมือชื่อดิจิตอล ผู้รับเอกสารสามารถ
  • ลงนามสั่งการผ่านตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมให้ โดยสามารถแก้ไขข้อความภายในตราประทับด้วยตนเอง หากต้องการ
  • ลงนามสั่งการโดยการระบุข้อความด้วยตนเอง
 • การส่งต่อหรือปฏิเสธงานเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปตามลำดับงาน (workflow) ผู้รับเอกสารสามารถ
  • อนุมัติงานเพื่อส่งผ่านเอกสารสู่ขัันตอนต่อไปหรือ
  • ปฏิเสธงานเพื่อส่งกลับเอกสารกลับต้นทางเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไข
 • ลายมือชื่อดิจิตอลสร้างจากกุญแจส่วนตัว ซึ่งกุญแจสาธารณะที่เป็นกุญแจคู่กันได้รับการออกใบรับรองจากผู้ให้บริการออกใบรับรอง
 • การลงนามด้วยลายมือชื่อดิจิตอล เจ้าของกุญแจเป็นผู้อนุมัติการลงนามด้วยรหัสผ่านลงนาม (pin code) ในขณะลงนามเอกสาร
 • สามารถลงนามในเอกสารโดยใช้ข้อความระบุเอง หรือลงนามผ่านตราประทับได้
 • สามารถลงนามเอกสารมากกว่าหนึ่งครั้ง (multiple signatures) โดยการลงนามแต่ละครั้งเป็นการรับรองเอกสาร ณ เวลาลงนาม
 • เจ้าของกุญแจสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านลงนามได้ตลอดเวลา
 • การลงนามดิจิตอลทำกับเอกสาร PDF ซึ่งสามารถตรวจสอบลายมือชื่อดิจิตอลได้จากการเปิดเอกสาร
  • ภายในระบบ LessPaper
  • ภายนอกระบบด้วย acrobat reader
 • การเปลี่ยนแปลงใดๆกับเอกสาร ที่เป็นการลงนามหรือบันทึกเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบได้จากการเปิดเอกสาร PDF
 • อย่างไรก็ตาม การแก้ไขเอกสารที่ไม่เป็นตามมาตรฐานของ PDF จะทำให้ลายเซ็นที่ปรากฎในเอกสารแจ้งความไม่ถูกต้อง (invalid)

การออกใบรับรอง

 • การออกใบรับรอง ผู้ร้องขอจะต้องดำเนินการตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้
 • กรณีเจ้าของกุญแจคาดหมายได้โดยมีเหตุให้ทราบได้ว่ากุญแจ สูญหาย ถูกทำลาย ถูกแก้ไข หรือถูกล่วงรู้ จะต้องแจ้งผู้ให้บริการออกใบรับรองเพื่อยกเลิกใบรับรอง
 • ผู้ให้บริการจัดเตรียมบริการในการตรวจสอบใบรับรอง เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบรับรอง การพักใช้ หรือการเพิกถอนใบรับรอง   

ตราประทับอิเล็กทรอนิกส์

 • หน่วยงานสามารถจัดทำตราประทับอิเล็กทรอนิกส์แยกใช้ตามหน่วยงานตนเอง
 • สามารถจัดทำตราประทับอิเล็กทรอนิกส์แยกตามกลุ่มการใช้งาน
 • ในจัดทำตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดรายละเอียดต่างๆ ของตราประทับ เช่น ข้อความ วันที่ ลายเซ็นบุคลากร อื่นๆ
 • สามารถเรียกใช้งาน ตราประทับอิเล็กทรอนิกส์จากหน้าจอทำงานได้
 • สามารถผูกตราประทับเข้ากับเส้นทางมาตรฐาน เพื่อเตรียมตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ในเอกสารสำหรับการส่งเอกสารเพื่อดำเนินการและลงนาม
 • ผู้ใช้งานสามารถลงนามในเอกสารผ่านตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ที่ระบุลายเซ็นของตน

ติดตามงาน

เมื่อมีการส่งออกเอกสารเข้าสู่ขั้นตอนงาน (workflow) เจ้าหน้าที่สามารถติดตามงาน และดำเนินงานแทนบุคลากรผู้รับหนังสือ ป้องกันการหยุดชะงักการทำงานที่จุดใดจุดหนึ่ง ทันทีที่เจ้าหน้าที่เรียกใช้การติดตามงาน เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการดังต่อไปนี้

 • แสดงรายชื่อบุคลากรที่มีเอกสารรอดำเนินการ
 • แสดงรายการเอกสารรอดำเนินการของบุคลากรแต่ละคน
 • สามารถเลือกแสดงรายละเอียดเอกสารรอดำเนินการ
 • เจ้าหน้าที่สามารถลงบันทึกงานแทนบุคลากรผู้รับเพื่อปิดงาน โดยตอบอนุมัติหรือปฏิเสธเพื่อให้งานเดินหน้าต่อไปตามขั้นตอนเอกสร (workflow) ที่กำหนด
 • ระบบบันทึกผลการดำเนินการ(แทน) ลงในระบบ ด้วยข้อความเพื่อแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ใด ทำงานแทนบุคลากรใด
 • เจ้าหน้าที่สามารถค้นหาเอกสารจากรายละเอียดเอกสารที่บันทึก
 • สำหรับข้อมูลบางตัวสามารถค้นหาแบบ full text search ได้
 • เจ้าหน้าที่สามารถเลือกคอลัมน์ข้อมูลที่ต้องการและจัดตำแหน่งคอลัมน์การแสดงผลได้ตามต้องการ
 • ผลลัพธ์จากการสืบค้นสามารถส่งออกเป็น excel file เพื่อนำไปออกเป็นรายงานได้ต่อไป

 การสืบค้นและรายงาน

 • เจ้าหน้าที่สามารถค้นหาเอกสารจากรายละเอียดเอกสารที่บันทึก
 • สำหรับข้อมูลบางตัวสามารถค้นหาแบบ full text search ได้
 • เจ้าหน้าที่สามารถเลือกคอลัมน์ข้อมูลที่ต้องการและจัดตำแหน่งคอลัมน์การแสดงผลได้ตามต้องการ
 • ผลลัพธ์จากการสืบค้นสามารถส่งออกเป็น excel file เพื่อนำไปออกเป็นรายงานได้ต่อไปPrint