Multi Schema Single Database บน PostgreSQL

Multi Schema Single Database

Multi Schema Single Database นั้น เป็นการสร้าง database ขึ้นมาและแบ่ง database ออกเป็นส่วนๆ ที่เรียกว่า Schema แต่ละ schema มีการแบ่งแยกผู้ใช้งานกันชัดเจน เป็นการใช้งานรูปแบบหนึ่งที่มีต้องรู้จักไว้ แต่มักถูกละเลยไปเนื่องจากไม่ค่อยการแสดงวิธีการใช้งานที่เด่นชัด เราลองมาดูวิธีการใช้งานการออกแบบฐานข้อมูลรูปแบบนี้กัน

Multi-tenancy บน PostgreSQL

 

Multi-tenancyบน PostgreSQL

โดยทั่วไป การออกแบบฐานข้อมูลที่เรียนรู้กัน มักเริ่มจากวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้นำมาออกแบบฐานข้อมูล โดยจัดแบ่งข้อมูลออกเป็นตาราง ใช้หลักการ Normailizationในการวิเคราะห์โครงสร้างของแต่ละตาราง เพื่อป้องกันการซ้ำซ้อนของข้อมูล ซึ่งโดยเบื้องต้นมักจบกันที่ตรงที่การออกแบบเชิงเดี่ยวเช่นนี้

เมื่อความต้องการในการใช้งานข้อมูลในองค์กรมีความหลากหลายมากขึ้น การบริหารจัดการข้อมูลด้วยระบบฐานข้อมูลก็มีความซับซ้อนมากขึ้นตามกันไป การออกแบบฐานข้อมูลเชิงเดี่ยวดังกล่าวมักไม่เพียงพอต่อความต้องการ

Introduction to PostgreSQL

แนะนำ PostgreSQL

PostgreSQL คืออะไร

PostgreSQL  คือ ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงวัตถุ-สัมพันธ์ (Object-Relational DataBase Management System หรือ ORDBMS) ซึ่งมีต้นแบบระบบฐานข้อมูล POSTGRES 4.2 ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาลัยเขตเบอร์กเลย์ (UC Berkeley) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1977 จัดเป็น Open Source Software ที่มีประวัติยาวนานมากที่สุดตัวหนึ่ง บทความนี้จะแนะนำประวัติความเป็นมา ความสามารถต่างๆของ PostgreSQL ในปัจจุบัน 

บริษัท แอฟฟิกซ์ เทคโนโลยี จำกัด

32/144 ถ.สุขุวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270

Tel: (662)-332-2794-6
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.affix.co.th

search