Multi-tenancyบน PostgreSQL

โดยทั่วไป การออกแบบฐานข้อมูลที่เรียนรู้กัน มักเริ่มจากวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้นำมาออกแบบฐานข้อมูล โดยจัดแบ่งข้อมูลออกเป็นตาราง ใช้หลักการ Normailizationในการวิเคราะห์โครงสร้างของแต่ละตาราง เพื่อป้องกันการซ้ำซ้อนของข้อมูล ซึ่งโดยเบื้องต้นมักจบกันที่ตรงที่การออกแบบเชิงเดี่ยวเช่นนี้

เมื่อความต้องการในการใช้งานข้อมูลในองค์กรมีความหลากหลายมากขึ้น การบริหารจัดการข้อมูลด้วยระบบฐานข้อมูลก็มีความซับซ้อนมากขึ้นตามกันไป การออกแบบฐานข้อมูลเชิงเดี่ยวดังกล่าวมักไม่เพียงพอต่อความต้องการ

บริษัท แอฟฟิกซ์ เทคโนโลยี จำกัด

32/144 ถ.สุขุมวิท

ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ

Tel: (662)-332-2794-6
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.affix.co.th

ข่าวล่าสุด (Latest News)

© 2018 Affix Technology. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

search