จุดเด่นซอฟต์แวร์

 • Payrollz เป็น web application ด้านการบริหารจัดการเงินเดือน ใช้งานผ่าน Internet ลดภาระด้านการลงทุน ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ง่ายต่อการบำรุงรักษาและขยายความสามารถระบบ
 • Payrollz ติดตั้งมาพร้อมกับข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็น ผู้ใช้งานสามารถสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ทันทีเมื่อได้รับแจ้งจากผู้ให้บริการ ลดงานการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ยุ่งยาก
 • ผู้ใช้บริการ สามารถเริ่มต้นใช้งาน Payrollz ด้วยการบันทึกข้อมูลพื้่นฐานเกี่ยวกับทะเบียนสถานประกอบการ และระบุเงินได้/เงินหักที่ต้องการใช้งานเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ให้บริการยินดีจัดการเริ่มต้นข้อมูลเหล่านี้ให้ด้วยการแจ้งรายละเอียดสถานประกอบการผ่านทางเอกสารขึ้นทะเบียน
 • Payrollz เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชัน 1.0 เริ่มให้บริการจ่ายค่าแรงเงินเดือนอย่างเดียว เรามีแผนการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการจ่ายค่าแรงเงินเดือนที่หลากหลายมากขึ้นในเวอร์ชันถัดไป

ระบบงานภายใน

ระบบค่าแรงเงินเดือนออกแบบมาเพื่อใช้ในการคำนวนค่าตอบแทนพนักงาน แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆดังนี้

 1. ข้อมูลระบบ
 2. ข้อมูลพื้นฐาน
 3. ทะเบียนสถานประกอบการ 
 4. ทะเบียนพนักงาน 
 5. งานประจำงวด 
 6. รายงาน
 7. ระบบความปลอดภัย

ข้อมูลระบบ

ข้อมูลระบบ เป็นส่วนของข้อมูลที่ค่อนข้างคงที่ ระบบติดตั้งให้ทันทีพร้อมใช้โดยผู้ใช้งานไม่ต้องบันทึกข้อมูล หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผู้ให้บริการจะปรับปรุงให้ ประกอบด้วย

 • ข้อมูล ภาค/จังหวัด/อำเภอ/ตำบล, สัญชาติ/เชื้อชาติ, คำนำหน้า, รายชื่อธนาคาร
 • ค่าลดหย่อนเพื่อการคำนวณภาษี
 • ตารางคำนวณภาษี

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน เป็นส่วนของข้อมูลที่ค่อนข้างคงที่ ระบบติดตั้งให้บางส่วนพร้อมใช้ ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งได้ตามความเหมาะสม ประกอบด้วย

 • กำหนดเงินได้/เงินหัก
  • สามารถเลือกเฉพาะบางรายการที่ใช้งานจริง
  • กำหนดลักษณะการจ่าย ว่าจ่ายทุกเดือนหรือบางเดือน ซึ่งมีผลต่อการคำนวณภาษี
 • สัญชาติ/เชื้อชาติ มีข้อมูลเริ่มต้นพร้อมใช้แต่สถานประกอบการเพิ่มเติมเองได้หากต้องการ
 • ธนาคาร มีข้อมูลเริ่มต้นพร้อมใช้แต่สถานประกอบการเพิ่มเติมเองได้หากต้องการ
 • ผู้ใช้งาน สถานประกอบการสามารถเพิ่มผู้ใช้งานได้เองตามความต้องการ

ทะเบียนสถานประกอบการ

ข้อมูลชุดนี้เป็นข้อมูลที่มีการกำหนดไว้ล่วงหน้าในระบบให้เรียบร้อย แต่ต้องปรับแต่งให้เหมาะสมกับการจ่ายเงินเดือนของแต่ละสถานประกอบการ ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

 • สามารถกำหนดสถานประกอบการใช้งานได้มากกว่า 1 หนึ่งแห่ง
 • แต่ละสถานประกอบการสามารถกำหนดหน่วยงานแยกตาม สาขา , ฝ่าย , แผนก , แผนงานและโครงการได้ไม่จำกัด
 • สามารถเพิ่มข้อมูลในส่วนของตำแหน่งงาน
 • บัญชีธนาคาร กรณีจ่ายเงินผ่านธนาคาร

ทะเบียนพนักงาน

 • กำหนดสังกัดพนักงานตามหน่วยงานได้
 • สามารถระบุตำแหน่งของพนักงาน
 • สามารถระบุวันเริ่มทำงาน และวันสิ้นสุดทำงาน 
 • มีการป้องกันการบันทึกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนซ้ำ
 • สามารถระบุสถานภาพ เพื่อการคำนวณภาษีได้
  • โสด
  • หม้าย
  • คู่สมรสไม่มีเงินได้
  • คู่สมรสมีเงินได้ รวมคำนวณภาษี รวมยื่นแบบ
  • คู่สมรสมีเงินได้ แยกคำนวนภาษี แยกยื่นแบบ
 • ระบุข้อมูลส่วนบุคคล เพศ วันเดือนปีเกิด ศาสนา สัญชาติ/เชื้อชาติ ข้อมูลบัตรประชาชน
 • ระบุที่อยู่ตามบัตรประชาชน  และที่อยู่ปัจจุบัน เพื่อการติดต่อ
 • จ่ายเงินเดือนโอนเข้าบัญชีธนาคาร สามารถระบุธนาคารและเลขที่บัญชี เพื่อนำส่งให้ธนาคารได้
 • กำหนดเงินได้/เงินหักรายตัว
 • ระบุค่าลดหย่อนรายตัว ตามสถานภาพเพื่อการคำนวณภาษี
 • จัดเก็บประวัติการจ่ายเงินเดือนเพื่อใช้ในการคำนวณภาษีประจำเดือน
 • ระบุยอดยกมาเงินได้ ภาษี และเงินสมทบประกันสังคม กรณีเข้าทำงานระหว่างปี หรือเริ่มใช้งานระบบระหว่างปี

งานประจำงวด 

 • มีค่ามาตรฐานเพื่อเริ่มงานระบบเงินเดือนได้รวดเร็วและถูกต้อง
 • สามารถกำหนดสูตรการคำนวณเงินเดือนตามรายการเงินได้/เงินหัก
 • สามารถสร้างรายการเงินได้อัตโนมัติในแต่ละเดือนได้
 • คำนวณภาษีตามตารางภาษีที่ระบบตั้งค่าให้
 • สามารถกำหนดอัตราคำนวณประกันสังคม
 • สามารถสร้างงวดได้อัตโนมัติแบบ 12 งวดต่อปี
 • สามารถคำนวณประกันสังคมตามเงื่อนไขขั้นต่ำสุด และสูงสุดที่กำหนด
 • เงินเดือน ภาษี และประกันสังคม จะถูกจัดเก็บเป็นประวัติการจ่ายเงินเดือน เพื่อนำมาใช้คำนวณงวดถัดไปอัตโนมัติ
 • สามารถแก้ไขอัตราประกันสังคมได้เองตามประกาศของกระทรวงแรงงาน
 • พนักงานที่จ่ายเป็นเงินสด ระบบสามารถจัดเตรียมรายงานสรุปการจ่ายเงินโดยเงินสดให้ และสรุปว่าเป็นธนบัตร หรือ เหรียญประเภทต่าง ๆ ให้ได้
 • สามารถกำหนดรูปแบบการคำนวณภาษีจากเงินได้/เงินหักแต่ละชนิดได้

รายงาน

สามารถออกรายงานที่สามารถพิมพ์ส่งให้ได้ทั้งหน่วยงานราชการ และการใช้งานในสถานประกอบการได้ ประกอบด้วย

 • รายงานประจำงวด
  • รายงานสรุปยอดเงินเดือน
  • รายงานการจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร
  • รายงานการจ่ายเงินเดือนด้วยเงินสด
  • สลิปเงินเดือน
 • รายงานประจำเดือน
  • สปส. 1-02 หนังสือนำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
  • สปส. 1-03/1 แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
  • สปส. 6-09 หนังสือแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน
  • รายงานนำส่งเงินสมทบประกันสังคม (สปส. 1-10)
  • รายงานภาษี หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
 • รายงานสถานประกอบการ
  • รายงานทะเบียนลูกจ้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
  • รายงานพนักงานแยกตามหน่วยงาน
  • สปส. 6-07 ทะเบียนผู้ประกันตน
 • รายงานบุคคล
  • หนังสือรับรองการทำงาน
  • หนังสือรับรองเงินเดือน
 • รายงานประจำปี
  • ภงด.1ก

รักษาความปลอดภัย

 • สามารถทำการกำหนด Login ให้กับพนักงานผู้ใช้งานแต่ละคนในการเข้าใช้
 • ผู้ใช้งานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท Admin และ User
 • Admin สามารถจัดการข้อมูลพื้นฐาน สามารถเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ให้กับสถานประกอบการ รวมถึงตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ให้กับผู้ใช้งาน
 • User เป็นผู้ใช้งานทั่วไปสำหรับการใช้งานระบบ PayrollZ ไม่มีสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการ


บริษัท แอฟฟิกซ์ เทคโนโลยี จำกัด

32/144 ถ.สุขุมวิท

ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ

Tel: (662)-332-2794-6
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.affixtechnology.co.th

ข่าวล่าสุด (Latest News)